į pirmą puslapį

Maldos

DIEVO IR MŪSŲ MOTINA, ANGELŲ KARALIENE, MELSKI UŽ MUS!

Šv. Pranciškaus Asyžiečio malda Marijai

Sveika, šventoji Valdove, sveika, Švenčiausioji Karaliene, Dievo Gimdytoja Marija!

Tu esi, amžina Mergele, išrinkta Švenčiausiojo Dangaus Tėvo, pašventinta su švenčiausiu ir numylėtu Sūnumi bei Šventa Dvasia Ramintoja, kurioje glūdi visas gėris.

Sveika, Jo name, sveika, Jo padangte, sveika, Jo buveine, sveika, Jo priedanga, sveika, aukščiausiojo Karaliaus ir dangiško Tėvo dukra ir tarnaite, mūsų švenčiausio Viešpaties Jėzaus Kristaus Motina ir Šventosios Dvasios Sužadėtine!

Tavęs prašome už mus melsti su šventu Mykolu arkangelu, su visomis dangaus galybėmis ir visais šventaisiais savo mylimiausiąjį Sūnų, mūsų Viešpatį ir Mokytoją, kuris su Tėvu ir Šventąja Dvasia gyvena ir karaliauja amžių amžiais. Amen.

(Šv. Pranciškaus Varpelis, Kennebunk Port, Maine. – 1954. – Nr. 11. – P. 345.) Cituota iš Eilėraščiai Marijai: XX amžiaus lietuvių mariologinės poezijos antologija / Sud. Jonas Šlekys. – Ardor, 2000. P. 17.)

Tėvo Pijaus XII malda, užbaigiant Marijos kongresą Lurde
1958

O Angelų Valdove ir Taikos Karaliene!

Tavo galingas triumfas teneapsiriboja vien šios šventovės sienomis, bet kaip nesulaikoma versmė teišsilieja į plačiuosius slėnius, tepasiekia visas sielas ir visa tepripildo džiaugsmu; tegydo žaizdas, tenugali sunkumus ir teatgaivina visa.

Tavo galingu užtarimu ir Tavo pagalba teateinie į mūsų žemę Kristaus Karalystė: karalystė tiesos ir gyvenimo, karalystė šventumo ir malonės, karalystė teisingumo, meilės ir taikos!

[iš Šv. Tėvo Pijaus XII kalbos, pasakytos per radiją iš vasaros rezidencijos Castengandolfo 1958 09 17 užbaigiant Marijos kongresą Lurde (V. R. Popiežiaus kalba Marijos Kongresui Lourde // Kristaus Karaliaus Laivas. – 1958. – Nr. 42. –P. 12. )Cituota iš Eilėraščiai Marijai: XX amžiaus lietuvių mariologinės poezijos antologija / Sud. Jonas Šlekys. – Ardor, 2000. P. 17.)

aukstyn