į pirmą puslapį

Kelio struktūra

Tytuvėnų Kryžiaus kelio padalijimas į tapytas ir lipdytas stotis atkartoja „didžiosiose“ kalvarijose paplitusį Kryžiaus kelio dalijimą į Kristaus Sugavimo kelią (nuo Paskutinės vakarienės namų iki Piloto rūmų) ir Kryžiaus kelią (nuo Piloto rūmų iki Kalvarijos kalno). Visos tapytos Tytuvėnų Kryžiaus kelio stotys daugmaž atitinka Kristaus Sugavimo istorijos įvykius, o lipdytos stotys – Kristaus nueitą kelią nuo Piloto rūmų iki mirties vietos.

Tapytos ir lipdytos stotys arkadiniame kieme ritmingai keičia viena kitą. Kryžiaus kelio pradžioje komponavimo santykis yra toks: viena gipsinė, viena tapyta, viena gipsinė, viena tapyta stotis. Tačiau jau nuo pirmojo koridoriaus kampo tik kas trečia stotis lipdyta iš gipso. Maldininkai, norėdami apeiti visą Tytuvėnų „kalvariją“ arkadiniame kieme, turėdavo apsukti du ratus – pirmą kartą Kristaus Sugavimo kelio ratą, vėliau, antrą kartą, Kryžiaus kelio ratą.

Kristaus Sugavimo kelio tapytas ir Kryžiaus kelio lipdytas stotis stengtasi išdėstyti taip, kad įėjimo iš Tytuvėnų miestelio į arkadinį stočių kiemą vartai sutaptų su Kristaus įvedimo į Jeruzalę stotimi. Maldininkai, eidami pro įėjimą į arkadinį kiemą, tarsi susitapatindavo su Kristaus, žengiančio į Jeruzalę, žingsniais. Tad Tytuvėnų šventoriaus vartai atitinka potridentiniame mene ir kultūroje išplėtotą vartų, kaip perėjimo iš nesakralios į sakralią – Naujosios Jeruzalės – erdvę, simboliką.

Kristaus Sugavimo kelio tapytosios stotys:

1. Jėzaus atsisveikinimas su Motina
2. Paskutinė vakarienė
3. Jėzus meldžiasi Getsemanės sode
4. Jėzaus suėmimas
5. Jėzus vedamas per Cedroną
6. Jėzus vedamas pro Jeruzalės vartus
7. Jėzus pas Aną
8. Jėzus pas Kajafą
9. Šv. Petro išsigynimas
10. Jėzus kalėjime
11. Jėzus pas kunigus ir fariziejus
12. Jėzus pirmą kartą vedamas pas Pilotą
13. Jėzus pas Erodą
14. Jėzus Piloto rūmuose pamerkiamas mirti
15. Jėzus išvelkamas iš drabužių
16. Jėzaus nuplakdinamas
17. Jėzus karūnuojamas erškėčiais
18. Jėzus išjuokiamas
19. Ecce homo
20. Jėzus antrą kartą pasmerkiamas mirti
21. Pilotas klausia Jėzaus, ar jis žydų karalius
22. Piloto žmona užstoja Jėzų
23. Pilotas nusiplauna rankas
24. Fariziejai šaukia Pilotui: jei išlaisvinsi Jėzų, nebūsi ciesoriaus bičiulis
25. Šv. Kryžiaus atradimas

Kryžiaus kelio lipdytosios stotys:

1. Jėzus nuteisiamas mirti
2. Jėzui uždedamas kryžius
3. Jėzus pirmąkart parpuola po kryžiumi
4. Jėzus sutinka savo Motiną
5. Simonas Kirėnietis padeda nešti kryžių
6. Veronika nušluosto Jėzui veidą
7. Jėzus antrąkart parpuola po kryžiumi
8. Jėzus ramina verkiančias moteris
9. Jėzus trečiąkart parpuola po kryžiumi
10. Jėzui nuplėšiami drabužiai
11. Jėzus prikalamas prie kryžiaus
12. Jėzus miršta ant kryžiaus
13. Jėzus nuimamas nuo kryžiaus
14. Jėzus laidojamas

aukstyn