į pirmą puslapį

Didysis altorius

Švč. Dievo Motinos altorius įkomponuotas presbiterijos centre. Jis beveik siekia skliautą ir taip atskiria dviaukštį vienuolių chorą nuo bažnyčios navos. Altoriaus cokolio šonuose iškirstos dvi durų angos. Pro jas patenkama į vienuolių choro pirmame aukšte įrengtą koplyčią.

Didįjį altorių sudaro mensa su puošniu koplytėlės tipo tabernakuliu ir dvitarpsnis retabulas. Retabulas – architektūrinių formų, išpuoštas šventųjų skulptūromis ir dekoratyviomis skulptūrinėmis grupėmis. Pirmo tarpsnio centre – stebuklais garsėjantis Švč. Dievo Motinos su kūdikiu paveikslas. Jo šonuose, tarp piliastrų ir kolonų įstatytos skulptūros: kairėje šv. Bernardo Sieniečio ir šv. Dominyko, dešinėje šv. Pranciškaus Asyžiečio ir šv. Jono Kapestrano. Pranciškus, Bernardas ir Jonas Kapestranas yra trys iškilūs pranciškonų ordino šventieji: pirmasis ordiną įsteigė, antrasis jį reformavo, trečiasis bernardinų idėjas paskleidė Lenkijos–Lietuvos valstybėje. Šv. Dominyko skulptūrinis atvaizdas sietinas su šv. Pranciškaus skulptūra. Jų pora pabrėžiama dviejų elgetaujančių ordinų – pranciškonų ir dominikonų dvasinė bendrystė, kurią liudija ir senosiose pranciškonų ordino kronikose užrašyti pasakojimai apie abiejų naujųjų ordinų steigėjų susitikimą ir jų misiją pasaulyje.

Pirmo tarpsnio šonuose, virš durų angų, įkomponuotos skulptūrinės angeliukų su dekoratyvinėmis vazomis grupės. Virš titulinio Dievo Motinos paveikslo, laužytos linijos antablemento centre, yra dekoratyvus reljefinis kartušas, kuriame auksinėmis reljefinėmis raidėmis išlipdyta Marijos monograma.

Antrame tarpsnyje, centre, tarp architektūrinių kulisų, įkomponuotas kryžius su Nukryžiuotojo skulptūra. Virš jos skulptūriškai vaizduojama Šventoji Dvasia balandžio pavidalu ir Tėvas, abu apsupti sparnuotų angelų galvučių ir debesų. Visa ši altoriaus antro tarpsnio centrinėje vertikalėje įkomponuota grupė vaizduoja ne tik Kristaus mirtį, bet ir Švenčiausiąją Trejybę. Retabulo antro tarpsnio architektūriniai kulisai papuošti keturiomis įvairiomis pozomis sėdinčių angelų figūromis ir dekoratyvinėmis vazomis. Altorius polichromuotas imituojant raudoną ir rausvą marmurą, o smulkios reljefinės detalės paauksuotos.

aukstyn